KASTAMONU JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Ana Sayfa » Resmi İlanlar » KASTAMONU JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
KASTAMONU JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

İlan Sahibi : -

İlan Sahibi Telefon : -

İlan Sahibi E-Posta : -

İlan Hakkında Detaylar

GIDA MADDESİ SATIN ALINACAKTIR

KASTAMONU JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

9 KALEM 16 KISIM GIDA MADDESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/9641

 

1-İdarenin
a) Adresi : CANDAROGULLARI MAH. MİRALAY HALİTBEY CAD. NO:53 37200 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 3662150500 – 3662151174
c) Elektronik Posta Adresi : ihlkomblg37@jandarma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 9 KALEM 16 KISIM GIDA MADDESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13’ÜNCÜ KISIMLAR 5’inci J.Eğt.A.K.lığı GÖLKÖY/KASTAMONU SAYMANLIK DEPOSU 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16’NCI KISIMLAR 125’inci J.Eğt. A.K.lığı SAFRANBOLU/KARABÜK SAYMANLIK DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN; 1’İNCİ KISIM BULGUR 5’inci J.Eğt.A.K.lığı GÖLKÖY/KASTAMONU 1’İNCİ TAKSİT 15.000 KG 1-20 TAKVİM GÜNÜ, 2’NCİ TAKSİT 15.000 KG 120-150 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. 2’NCİ KISIM BULGUR 125’inci J.Eğt. A.K.lığı SAFRANBOLU/KARABÜK 20.000 KG. 1-20 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR. 3’İNCİ KISIM ARPA ŞEHRİYE 5’inci J.Eğt.A.K.lığı GÖLKÖY/KASTAMONU 4.000 KG. 1-20 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR. 4’ÜNCÜ KISIM ARPA ŞEHRİYE 125’inci J.Eğt. A.K.lığı SAFRANBOLU/KARABÜK 4.000 KG. 1-20 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR. 5’İNCİ KISIM TEL ŞEHRİYE 5’inci J.Eğt.A.K.lığı GÖLKÖY/KASTAMONU 4.000 KG. 1-20 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR. 6’NCI KISIM TEL ŞEHRİYE 125’inci J.Eğt. A.K.lığı SAFRANBOLU/KARABÜK 4.000 KG. 1-20 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR. 7’NCİ KISIM MAKARNA 5’inci J.Eğt.A.K.lığı GÖLKÖY/KASTAMONU 6.000 KG. 1-20 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR. 8’İNCİ KISIM MAKARNA 125’inci J.Eğt. A.K.lığı SAFRANBOLU/KARABÜK 1’İNCİ TAKSİT 15.000 KG 1-20 TAKVİM GÜNÜ, 2’NCİ TAKSİT 15.000 KG 120-150 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. 9’UNCU KISIM KIRMIZI MERCİMEK 5’inci J.Eğt.A.K.lığı GÖLKÖY/KASTAMONU 1’İNCİ TAKSİT 10.000 KG 1-20 TAKVİM GÜNÜ, 2’NCİ TAKSİT 10.000 KG 120-150 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR 10’UNCU KISIM KIRMIZI MERCİMEK 125’inci J.Eğt. A.K.lığı SAFRANBOLU/KARABÜK 1’İNCİ TAKSİT 15.000 KG 1-20 TAKVİM GÜNÜ, 2’NCİ TAKSİT 15.000 KG 120-150 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR 11’İNCİ KISIM PİRİNÇ 5’inci J.Eğt.A.K.lığı GÖLKÖY/KASTAMONU 1’İNCİ TAKSİT 15.000 KG 1-20 TAKVİM GÜNÜ, 2’NCİ TAKSİT 15.000 KG 120-150 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR 12’NCİ KISIM PİRİNÇ 125’inci J.Eğt. A.K.lığı SAFRANBOLU/KARABÜK 1’İNCİ TAKSİT 20.000 KG 1-20 TAKVİM GÜNÜ, 2’NCİ TAKSİT 20.000 KG 120-150 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR 13’ÜNCÜ KISIM NOHUT 5’inci J.Eğt.A.K.lığı GÖLKÖY/KASTAMONU 5.000 KG. 1-20 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR. 14’ÜNCÜ KISIM NOHUT 125’inci J.Eğt. A.K.lığı SAFRANBOLU/KARABÜK 15.000 KG. 1-20 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR. 15’İNCİ KISIM KURU FASULYE 125’inci J.Eğt. A.K.lığı SAFRANBOLU/KARABÜK 15.000 KG. 1-20 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR. 16’NCI KISIM BARBUNYA FASULYE 125’inci J.Eğt. A.K.lığı SAFRANBOLU/KARABÜK 4.000 KG. 1-20 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KASTAMONU JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIĞI İHALE SALONU CANDAROĞULLARI MAH.MİRALAY HALİT BEY CAD.NO:53 MERKEZ/KASTAMONU
b) Tarihi ve saati : 24.03.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı KASTAMONU JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIĞI CANDAROĞULLARI MAH.MİRALAY HALİT BEY CAD.NO:53 MERKEZ/KASTAMONU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KASTAMONU JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIĞI İHL.KOMS.BŞK.LIĞI CANDAROĞULLARI MAH.MİRALAY HALİT BEY CAD.NO:53 MERKEZ/KASTAMONU (İDARE GÖREVLİSİNE TESLİM EDİLECEKTİR.) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YÜZELLİ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

BSN/166

İlan Galerisi

Yorumlar

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
İlgili Terimler :
Kastamonulu Songül’de yaralandı
Kastamonulu Songül’de yaralandı Samsun’da 1 kişinin öldüğü,4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda...
Rıfat Ilgaz 107 yaşında!
Rıfat Ilgaz 107 yaşında! “Sınıf’ın ozanıyım mimli, Hababam Sınıfı’nın yazarıyım ünlü. Kim...
Başkan’dan meydan mesajı
Başkan’dan meydan mesajı KASTAMONU Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Nasrullah Meydanı projesi ile...
Engin: Başhekim neden istifa etti?
Engin: Başhekim neden istifa etti? İYİ Parti İl Başkanı İlhan Engin, düzenlediği basın toplantısında...
Ak Parti gençliği Kalafat ile devam
Ak Parti gençliği Kalafat ile devam Ak Parti Kastamonu 5. İl Gençlik Kolları Olağan Genel Kurulu dün Grand...